Voorwaarden

1. INTERPRETATIE

1.1 De definities en interpretatieregels in deze voorwaarde zijn van toepassing onder deze voorwaarden.

1.2
 Bedrijf: Euromixers Limited.
Voorwaarden: deze verkoopvoorwaarden.
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant voor de verkoop van Goederen, inclusief deze voorwaarden.
Klant: de persoon, het bedrijf of het bedrijf die de Goederen bij het Bedrijf koopt.
Goederen: alle goederen die in het Contract zijn overeengekomen om door het Bedrijf aan de Klant te worden geleverd (inclusief elk onderdeel of delen daarvan).
Verkoop: de verkoop van Goederen door het Bedrijf aan de Klant.

1.3
Een verwijzing naar een wet is een verwijzing ernaar zoals deze momenteel van kracht is, rekening houdend met eventuele wijziging, uitbreiding, toepassing of het wederom van toepassing brengen van deze wet, en omvat alle ondergeschikte wetgeving die momenteel van kracht is en is ontworpen ten tijde van deze wet.

1.4
Zaken geschreven in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud, en zaken in meervoud hebben ook betrekking op het enkelvoud.

1.5
Een verwijzing naar één geslacht omvat een verwijzing naar het andere geslacht.

1.6
Voorwaarderubrieken hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.

2. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Onder voorbehoud van enige wijziging onder Voorwaarde 2.3 zal het Contract onder deze Voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (inclusief alle voorwaarden of condities waarvan de Klant overtuigd is dat deze van toepassing zijn volgens een bestelling, bevestiging van bestelling, specificatie of ander document).

2.2
Geen bepalingen of voorwaarden die worden onderschreven op, geleverd bij of vervat in de bestelling van de klant, bevestiging van de bestelling, specificatie of ander document maken deel uit van het contract, enkel omdat een dergelijk document wordt vermeld in het contract.

2.3
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle Goederen door het Bedrijf en elke variatie op deze Voorwaarden en eventuele verklaringen over Goederen hebben geen effect tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een bevoegde ondertekenaar van het Bedrijf. De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of verklaring gedaan of gegeven door of in naam van het Bedrijf die niet is vastgelegd in het Contract. Niets in deze Voorwaarde zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor frauduleuze verkeerde voorstelling uitsluiten of beperken.

2.4
Elke bestelling of acceptatie van een offerte voor Goederen door de Klant van het Bedrijf wordt beschouwd als een aanbod van de Klant om Goederen te kopen onder deze Voorwaarden.

2.5
Geen bestelling geplaatst door de Klant wordt geacht te zijn aanvaard door het Bedrijf totdat een schriftelijke bevestiging van de bestelling is uitgegeven en wordt uitgevoerd door het Bedrijf.

2.6
Elke offerte is gebaseerd op het feit dat er geen Contract tot stand zal komen totdat het Bedrijf een schriftelijke bevestiging van de bestelling naar de Klant verstuurt. Elke offerte geldt slechts voor een periode van 30 dagen vanaf de datum op de offerte (tenzij anders vermeld, op de voorzijde van de offerte), op voorwaarde dat het Bedrijf het niet eerder heeft ingetrokken.

2.7
Geen enkele door het Bedrijf geaccepteerde order kan door de Klant worden geannuleerd, behalve met de schriftelijke overeenkomst van het Bedrijf en onder voorwaarden dat de Klant het Bedrijf volledig zal vrijwaren van alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schadevergoedingen, kosten en onkosten die het Bedrijf heeft gemaakt wegens de annulering.

3. OMSCHRIJVING

3.1 De hoeveelheid en beschrijving van de goederen zijn zoals uiteengezet in de offerte of orderbevestiging van het Bedrijf.

3.2
Alle door het bedrijf uitgegeven voorbeelden, tekeningen, beschrijvingen, specificaties en advertenties, en eventuele beschrijvingen of illustraties op de website, catalogi of brochures van het bedrijf worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een globaal beeld te geven van de goederen die erin worden beschreven. Zij maken geen deel uit van het contract en dit is geen verkoop per proefmonster.

3.3
Indien Goederen worden geproduceerd, ontworpen, gebouwd of geconfigureerd en / of een proces moet worden toegepast op enige Goederen door of namens het Bedrijf en / of in overeenstemming met enige specificatie die door de Klant wordt ingediend, dan zal de Klant het Bedrijf schadeloos stellen en het Bedrijf volledig vrijwaren van alle verliezen, schade, kosten en uitgaven die zijn toegekend aan of opgelopen door het Bedrijf in verband met, of betaald of goedgekeurd om te worden betaald door, het Bedrijf, bij de afhandeling van enige claim voor inbreuk op enig patent, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht van een andere persoon, voortvloeiend uit het gebruik door het Bedrijf van enige aldus verstrekte specificatie.

4. AFLEVERING

4.1 De Goederen worden afgeleverd door de Klant die de Goederen ophaalt van het terrein van het Bedrijf op enig moment nadat het Bedrijf de Klant heeft meegedeeld dat de Goederen gereed zijn voor afhaling of, indien een andere plaats voor levering is overeengekomen door het Bedrijf, door het Bedrijf dat de Goederen op die plaats aflevert.

4.2
Door het bedrijf opgegeven data voor de levering van de goederen zijn bedoeld als een schatting en de leveringstermijn wordt niet door de aankondiging bevestigd. Als er geen data zijn opgegeven, moet de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Indien een versnelde levering van Goederen wordt overeengekomen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om versnelde verzendkosten in rekening te brengen.

4.3
Behoudens de overige bepalingen van deze Voorwaarden, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade (alle drie van deze voorwaarden omvatten, zonder beperking, puur economisch verlies, winstderving, verlies van activiteiten, uitputting van goodwill en gelijksoortig verlies), kosten, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt door een vertraging in de levering van de Goederen (zelfs indien veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf), noch zal enige vertraging de Klant het recht geven het Contract te beëindigen of te annuleren, tenzij vertraging 180 dagen overschrijdt.

4.4
Als de Klant om welke reden dan ook de levering van één van de Goederen niet accepteert of aanneemt, of als het Bedrijf de Goederen niet op tijd kan leveren, omdat de Klant geen passende instructies, documenten, licenties of autorisaties heeft verstrekt:
(a) zal het risico van de Goederen overgaan op de Klant (inclusief risico op verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf);

(b) zullen de Goederen worden geacht te zijn afgeleverd; en

(c) zal het Bedrijf de Goederen tot aflevering kunnen opslaan, waarna de Klant aansprakelijk is voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering); of

(d) zullen de Goederen worden verkocht tegen de beste prijs die op dat moment mogelijk is en (na aftrek van alle redelijke kosten en uitgaven in verband met de opslag en versnelde verkoop van de Goederen), de Klant het tekort van de prijs voor de Goederen in rekening brengen.

4.5
Het Bedrijf kan de Goederen in afzonderlijke delen leveren. Elke afzonderlijke aflevering wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van het Contract.

4.6
Elke aflevering zal een afzonderlijk Contract zijn en geen annulering of beëindiging van een Contract met betrekking tot een aflevering geeft de Klant het recht om een ander Contract of een andere aflevering te weigeren of te annuleren.

5. NIET-LEVERING

5.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige niet-levering van de Goederen (zelfs indien veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf), tenzij de Klant binnen 3 dagen na de datum waarop de Goederen in de normale gang van zaken zouden zijn ontvangen een schriftelijke melding geeft van niet-levering.

5.2
Elke aansprakelijkheid van het Bedrijf voor niet-levering van de Goederen is beperkt tot het vervangen van de Goederen binnen een redelijke termijn of het uitgeven van een creditnota tegen het proportionele Contracttarief voor enige factuur die voor dergelijke Goederen wordt verstuurd.

6. RISICO/TITEL

6.1 Risico van beschadiging of verlies van de Goederen zal overgaan op de Klant:
(a) in het geval van Goederen die moeten worden afgeleverd in de ruimtes van het Bedrijf, op het moment dat het Bedrijf de Klant op de hoogte brengt dat de Goederen beschikbaar zijn voor ophaling; of

(b) in het geval van Goederen die elders moeten worden afgeleverd dan in de ruimtes van het Bedrijf, op het moment van aflevering of, indien de Klant ten onrechte de Goederen niet in ontvangst neemt, het tijdstip waarop het Bedrijf de levering van de Goederen heeft aangeboden.

6.2 De eigendom van de Goederen gaat niet over op de Klant totdat het Bedrijf alle bedragen die haar verschuldigd zijn (in contanten of onbezwaarde middelen) volledig heeft ontvangen met betrekking tot:
(a) de Goederen; en

(b) alle andere bedragen die voor rekening van de Klant aan het Bedrijf zijn of worden.

6.3 Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Klant, zal de Klant:
(a) de Goederen op zaakwaarnemende basis houden als bewaarder voor het Bedrijf;

(b) de Goederen opslaan (zonder kosten voor het Bedrijf) afzonderlijk van alle andere goederen van de Klant of enige derde partij op een zodanige wijze dat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van het Bedrijf;

(c) geen identificatiemerk of verpakking met betrekking tot de Goederen vernietigen, beschadigen of verdoezelen; en

(d) de Goederen in goede staat houden en namens het Bedrijf tot redelijke tevredenheid verzekeren voor hun volledige prijs tegen alle risico’s. Op verzoek zal de Klant de verzekeringspolis aan het Bedrijf voorleggen.

6.4 De Klant mag de Goederen opnieuw verkopen voordat het eigendom ervan is overgegaan, uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
(a) elke verkoop zal plaatsvinden als onderdeel van de normale gang van zaken van de Klant tegen volledige marktwaarde; en

(b) een dergelijke verkoop is een verkoop van het eigendom van het Bedrijf namens de Klant zelf en de Klant zal als opdrachtgever handelen bij het doen van een dergelijke verkoop; en

(c) de opbrengsten van een dergelijke verkoop worden door de Klant in een zaakwaarnemende hoedanigheid gereserveerd voor het Bedrijf, en de Klant ontvangt de opbrengsten op een aparte bankrekening die daarvoor is geopend en goedgekeurd door het Bedrijf en zorgt ervoor dat in geen geval de opbrengsten worden vermengd met ander geld of betaald op een debetsaldo bankrekening, maar ze zijn altijd identificeerbaar als het geld van het bedrijf; en

(d) indien de Klant de opbrengsten van een dergelijke verkoop zoals vermeld in en krachtens Voorwaarde 6.4 (c) niet heeft ontvangen, zal deze, indien daartoe door het Bedrijf wordt opgeroepen, binnen zeven dagen nadat dit schriftelijk door het Bedrijf is verzocht, alle rechten tegen de persoon of personen door wie de opbrengst verschuldigd is, overdragen aan het bedrijf.

6.5
Het recht van de Klant op het bezit van de Goederen vervalt onmiddellijk als:
(A) een faillissement is uitgesproken tegen de Klant, of de Klant een regeling of een akkoord met diens schuldeisers heeft gesloten of anderszins het voordeel geniet van een wettelijke bepaling die op dat moment van kracht is voor de aflossing van insolvente schuldenaren, of als de Klant (als een rechtspersoon) een vergadering van schuldeisers belegt (hetzij formeel of informeel), of in liquidatie treedt (vrijwillig of verplicht) met uitzondering van vrijwillige solvente liquidatie van uitsluitend ter reorganisatie of samenvoeging, of heeft een bewindvoerder en / of manager, beheerder of administratieve curator benoemd over haar onderneming of een deel daarvan, of documenten worden gedeponeerd bij de rechtbank voor de benoeming van een beheerder van de Klant, of in geval kennisgeving van het voornemen om een beheerder aan te wijzen wordt verstrekt door de Klant of haar directeuren of door een gekwalificeerde bewindvoerder (zoals gedefinieerd in paragraaf 14 van bijlage B1 van de Insolventiewet van 1986), of een resolutie wordt aangenomen of een verzoekschrift wordt voorgelegd aan een rechtbank voor de ontbinding van de Klant of voor het verlenen van een administratief bevel met betrekking tot de Klant, of enige procedure wordt gestart met betrekking tot de insolventie of mogelijke insolventie van de Klant; of

(b) de Klant onderhevig is aan/toestaat dat enige executoire beslag, retentie of gedwongen tenuitvoerlegging, ongeacht of deze legaal of billijk is, op zijn eigendom wordt toegepast of tegen hem wordt verkregen, of wanneer hij verzaakt na te komen zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract of enige andere overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant, of niet in staat is om zijn schulden in de zin van artikel 123 van de Insolventiewet 1986 uit te voeren, of ingeval een gegarandeerde kredietverstrekker aan de Klant alle stappen neemt om zijn belegde eigendom in bezit te krijgen of anderszins af te dwingende zijn belegging terug te krijgen of de Klant stopt met handelen; of

(c) de Klant heffingen of op enige andere manier kosten op de Goederen in rekening brengt.

6.6 Het Bedrijf heeft het recht om de betaling voor de Goederen te incasseren, niettegenstaande het feit dat eigendom van enige van de Goederen niet is overgegaan van het Bedrijf.

6.7 De Klant verleent het Bedrijf, haar vertegenwoordigers en werknemers op elk moment een onherroepelijke licentie voor het betreden van een pand waar de Goederen zijn of kunnen worden opgeslagen of anderszins gevestigd, maar in elk geval, en zonder beperking, verbindt zij zich ertoe om op elk moment toegang te zeker te stellen naar dergelijke panden voor het Bedrijf, zijn vertegenwoordigers en werknemers om de Goederen te inspecteren, of, waar het eigendomsrecht van de Klant is beëindigd, om ze terug te krijgen.

7. PRIJS

7.1 De prijs van de Goederen zal de door het Bedrijf opgegeven prijs zijn en is altijd onderworpen aan de bepalingen van Voorwaarde 2.5.

7.2
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, door de Klant op elk moment voorafgaand aan de levering op de hoogte te stellen, om de prijs van de Goederen te verhogen, rekening houdend met eventuele stijgingen van de kosten voor het Bedrijf die te wijten zijn aan overmacht (zoals, zonder beperking, wisselkoersschommelingen, valutaregulatie, wijziging van rechten, aanzienlijke stijging van de arbeidskosten, materialen of andere fabricagekosten), elke wijziging in leveringstermijnen, hoeveelheden of specificaties voor de Goederen die wordt gevraagd door de Klant, of enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant of het nalaten van de Klant om het Bedrijf voldoende informatie of instructies te verschaffen.

7.3
Tenzij anders vermeld onder de voorwaarden van een prijsopgave of in een prijslijst van het bedrijf, en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de klant en het bedrijf, worden alle prijzen door het bedrijf verschaft op basis van af fabriek en waar het bedrijf akkoord gaat om de Goederen te leveren anders dan in de ruimtes van het Bedrijf, is de Klant aansprakelijk voor het betalen van de kosten van het Bedrijf voor transport, verpakking en verzekering.

7.4
De prijs is exclusief eventuele toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, waarvoor de Klant bovendien aansprakelijk zal zijn voor betaling aan het Bedrijf.

7.5
De ​​kosten van pallets en containers worden aan de Klant in rekening gebracht bovenop de prijs van de Goederen, maar als ze worden gemarkeerd als terugbetaalbaar, wordt de volledige terugbetaling gedaan aan de Klant op voorwaarde dat ze onbeschadigd aan Het Bedrijf worden geretourneerd vóór de verschuldigde betaaldatum.

8. BETALING

8.1 Onder voorbehoud van eventuele speciale voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Klant en het Bedrijf, is het Bedrijf gerechtigd om de Klant de prijs van de Goederen te factureren op moment van levering van de Goederen of op enig moment erna, tenzij de Goederen moeten worden afgehaald door de Klant, in welk geval het Bedrijf het recht heeft om de Klant de prijs te factureren op elk moment nadat het Bedrijf de Klant heeft meegedeeld dat de Goederen klaar zijn om af te halen.

8.2
 De Klant zal de prijs van de Goederen betalen (zonder enige aftrek, hetzij door verrekening, tegenvordering, korting of anderszins) binnen 30 dagen na de datum van de relevante factuur daarvoor. Het moment van betaling van de prijs is de essentie van het contract.

8.3
Indien de Klant nalaat enige betaling te doen op de vervaldag, heeft het Bedrijf, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat het Bedrijf ter beschikking staat, het recht om:
(a) het contract opzeggen of verdere leveringen aan de klant opschorten;

(b) passende betaling door de Klant aan die van de Goederen (of de goederen geleverd onder een andere overeenkomst tussen de Klant en het Bedrijf), naargelang het Bedrijf dit passend acht (niettegenstaande enige beweerde toeëigening door de Klant); en

(c) de klant rente in rekening te brengen (zowel voor als na een uitspraak) op het onbetaalde bedrag, ter hoogte van 4 procent per jaar bovenop de basislening van de National Westminster Bank dagelijks berekend van tijd tot tijd, totdat de volledige betaling plaatsvindt ( een deel van een maand dat wordt behandeld als een volledige maand voor het berekenen van rente). Het bedrijf behoudt zich het recht voor om rente te vorderen op grond van de wet inzake late betaling van commerciële schulden (rente) uit 1998.

8.4
  Indien het Bedrijf geld verschuldigd is aan de Klant krachtens een contract of andere overeenkomst gesloten tussen het Bedrijf en de Klant, heeft het Bedrijf het recht om de bedragen die het aan de Klant verschuldigd is te verrekenen met bedragen die de Klant verschuldigd is aan het Bedrijf ten gevolge van dit Contract

9. GARANTIES

9.1 Als het Bedrijf niet de fabrikant van de Goederen is, zal het Bedrijf ernaar streven om het voordeel van enige garantie die aan het Bedrijf wordt gegeven, aan de Klant over te dragen.

9.2
Het Bedrijf garandeert dat (behoudens de overige bepalingen van deze Voorwaarden):
(a) bij levering, zullen de Goederen van bevredigende kwaliteit zijn in de zin van de Sale of Goods Act 1979; en

(b) indien de Klant in diens bestelling uitdrukkelijk aan het Bedrijf heeft bekendgemaakt dat de Goederen geschikt dienen te zijn voor een bepaald doel en het Bedrijf in de ontvangstbevestiging uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze Goederen zal leveren die geschikt zijn voor dat doel, dan zullen de Goederen bij aflevering redelijk geschikt zijn voor het genoemde doel.

9.3
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor een eventuele inbreuk op enige garantie in Voorwaarde 9.2 tenzij:
(a) de Klant het defect aan het Bedrijf (en aan de vervoerder, indien het gebrek het gevolg is van schade aan de Goederen door doorvoer) schriftelijk meldt, binnen 7 dagen vanaf het moment waarop de Klant het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken; en

(b) het Bedrijf een redelijke kans wordt geboden na ontvangst van de kennisgeving de Goederen te onderzoeken waarvan de Klant beweert dat deze defect zijn en de Klant (indien daarom wordt verzocht door het Bedrijf) dergelijke Goederen retourneert naar de vestigingsplaats van het Bedrijf op kosten van het Bedrijf om het onderzoek daar te laten plaatsvinden.

9.4
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor een eventuele inbreuk op enige garantie in Voorwaarde 9.2 wanneer:
(a) de Klant verder gebruik maakt van alle Goederen waarvan de Klant heeft beweerd dat deze gebreken vertoont na kennisgeving van een dergelijk gebrek; of

(b) de Klant de Goederen wijzigt of repareert zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf; of

(c) het defect ontstaat doordat de Klant geen mondelinge of schriftelijke instructies heeft gevolgd met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van de Goederen of (als die er niet zijn) goede handelspraktijken; of

(d) het defect voortvloeit uit tekeningen, ontwerpen of specificaties die door de Klant zijn verstrekt, of van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden of misbruik van de Goederen; of

(e) de volledige prijs voor de Goederen niet betaald is op het tijdstip van betaling bepaald in Voorwaarde 8.1; of

(f) het defect is van een type dat specifiek door het Bedrijf is uitgesloten door een schriftelijke kennisgeving.

9.5
Onder voorbehoud van Voorwaarde 9.3 en Voorwaarde 9.4, als enige van de Goederen niet voldoen aan enige van de garanties in Voorwaarde 9.2, zal het Bedrijf naar eigen goeddunken dergelijke Goederen (of het defecte onderdeel) repareren of vervangen of de prijs van dergelijke Goederen terugbetalen naar het pro rata Contracttarief op voorwaarde dat, indien het Bedrijf hierom verzoekt, de Klant, op kosten van het Bedrijf, de Goederen of een deel van dergelijke Goederen die defect zijn aan het Bedrijf retourneert. Het Bedrijf zal, indien het ervoor kiest om de defecte Goederen te vervangen, aan de Klant vervangende Goederen leveren op de locatie van de Klant (op kosten van het Bedrijf), en het eigendom van de gebrekkige Goederen zal, als de Klant eigendom van de Goederen had verkregen, opnieuw worden verworven door het bedrijf.

9.6
Indien het Bedrijf voldoet aan Voorwaarde 9.5, is het niet verder aansprakelijk voor enige inbreuk op enige garantie in Voorwaarde 9.2 met betrekking tot dergelijke Goederen.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De volgende bepalingen beschrijven de volledige financiële aansprakelijkheid van het Bedrijf (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers) aan de Klant met betrekking tot:
(a) een schending van deze Voorwaarden;

(b) enig gebruik gemaakt of doorverkocht door de Klant van enige van de Goederen, of van enig product waarin enige van de Goederen zijn verwerkt; en

(c) elke voorstelling, verklaring of onrechtmatige handeling of nalatigheid, inclusief nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract.

10.2
Alle garanties en voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht (met uitzondering van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikel 12 van de Wet op verkoop van Goederen uit 1979 zijn, volledig wettelijk toegestaan, uitgesloten van het Contract.

10.3
Niets in deze Voorwaarden sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van het Bedrijf:
(a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf; of

(b) op grond van sectie 2 (3), Consumentbeschermingswet uit 1987; of

(c) voor elke kwestie waarvoor het voor het Bedrijf onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten; of

(d) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.4
Onder voorbehoud van Voorwaarde 10.2 en Voorwaarde 10.3:
(a) de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf in contracten, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van de wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, die voortvloeit uit de uitvoering of beoogde uitvoering van het Contract, is beperkt tot de Contractprijs; en

(b) het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn jegens de Klant voor verlies van winst, verlies van zaken of uitputting van goodwill in elke zaak, ongeacht of deze nu direct of indirect is of voortvloeit uit enige vorm van vergoeding voor welke gevolgschade dan ook, (inclusief, zonder beperking, door enig verlies van gegevens of bestanden) die voortvloeien uit of verband houden met het Contract.

11. EXPORTVOORWAARDEN

11.1 In deze Voorwaarden betekent “Incoterms 2000” de internationale regels voor de interpretatie van handelsvoorwaarden van de Internationale Kamer van Koophandel zoals van kracht op het moment dat het Contract wordt gesloten. Tenzij de context anders vereist, heeft elke term of uitdrukking die is gedefinieerd of die een betekenis heeft door de bepalingen van Incoterms 2000, heeft dezelfde betekenis in deze Voorwaarden, maar in geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van Incoterms 2000 en deze Voorwaarden, krijgen de laatstgenoemden voorrang.

11.2
Wanneer de Goederen worden geleverd voor export uit het Verenigd Koninkrijk, zullen de bepalingen van deze Voorwaarde in onderdeel 11 van toepassing zijn (behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Klant en het Bedrijf), niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden.

11.3
De klant is verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving of voorschriften betreffende de invoer van de goederen in het land van bestemming en voor de betaling van alle rechten daarop.

11.4
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en het Bedrijf, zullen de Goederen af ​​fabriek worden geleverd in de vestigingsplaats van het Bedrijf.

11.5
Betaling van alle aan het Bedrijf verschuldigde bedragen geschiedt door een onherroepelijk accreditief dat door de Klant op diens is geopend ten gunste van het Bedrijf en is bevestigd door een erkende Europese Bank die aanvaardbaar is voor het Bedrijf of, indien het Bedrijf schriftelijk heeft ingestemd bij, of vóór, de aanvaarding van de bestelling van de Klant om af te zien van deze vereiste, door aanvaarding door de Klant en levering aan het Bedrijf van een wisselbrief door de Klant, betaalbaar op zicht aan de bestelling van het Bedrijf bij een dergelijke filiaal van een genomineerde Britse bank in Engeland zoals op de wisselbrief vermeld staat.

11.6
De Klant verbindt zich ertoe de Goederen niet aan te bieden voor wederverkoop in een land dat door het Bedrijf aan de Klant is vermeld op of voor het moment dat de bestelling van de Klant wordt geplaatst, of om de Goederen aan een persoon te verkopen als de Klant weet of reden heeft om te geloven dat die persoon van plan is de goederen in een dergelijk land door te verkopen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN HET BEDRIJF

De Goederen, samen met alle tekeningen, documenten en andere informatie die door het Bedrijf aan de Klant worden verstrekt en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn vervat, zijn het eigendom van het Bedrijf en / of externe licentiegevers van het Bedrijf. Alle handelsmerken die op de Goederen worden weergegeven, zijn de geregistreerde en / of niet-gedeponeerde handelsmerken van het Bedrijf en / of externe licentiegevers van het Bedrijf. In geen geval mag de Klant deze handelsmerken of andere eigendomsmarkeringen op de Goederen of enig ander intellectueel eigendomsrecht van het Bedrijf en / of een derde licentiegever van het Bedrijf gebruiken, kopiëren, wijzigen, wijzigen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Niets in of op de Goederen mag worden opgevat als het verlenen, impliciet of anderszins, van enige licentie of recht om enig ander intellectueel eigendomsrecht van het Bedrijf en / of een derde licentiegever van het Bedrijf aan anderen te verlenen of openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. De Klant zal het Bedrijf volledig vergoeden voor alle verlies, schade, kosten of onkosten die het Bedrijf heeft gemaakt als gevolg van inbreuk door de Klant op of ongeoorloofde openbaarmaking van enig intellectueel eigendomsrecht van het Bedrijf en / of een derde licentiegever van het Bedrijf.

13. VERKOOP OF RETOURZENDING

Voor alle duidelijkheid, deze Voorwaarden zijn zonder beperking van toepassing op alle Goederen die het Bedrijf levert aan de Klant op een verkoop- of retourbasis. De volgende speciale voorwaarden zijn ook zonder beperking van toepassing:
(a) Goederen kunnen door de Klant worden bewaard binnen een termijn van maximaal 30 dagen, ingaande op de datum van levering; de klant moet de goederen naar het bedrijf terugsturen of de goederen volledig betalen, in elk geval binnen 30 dagen;

(b) Als de Goederen niet volledig zijn betaald of binnen 30 dagen aan het Bedrijf zijn geretourneerd, kan het Bedrijf, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of verhaal, de Klant huurkosten in rekening brengen voor het bewaren van de Goederen voor een door het Bedrijf, naar eigen goeddunken, te bepalen bedrag; zonder beperking, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken ervoor kiezen om alle of een deel van deze huurprijs af te trekken van de prijs van de Goederen, als de Goederen vervolgens aan de Klant worden verkocht; en

(c) Goederen moeten worden teruggestuurd naar het Bedrijf in onberispelijke staat, in de originele verpakking en op kosten van de Klant; zonder beperking is de klant alleen aansprakelijk voor de kosten van alle goederen die in beschadigde of defecte toestand aan het bedrijf worden geretourneerd, tot en met de volledige vervangingswaarde van de goederen.

14. TOEWIJZING EN ONDERAANNEMING

Het Bedrijf, maar niet de Klant, kan het Contract of een deel daarvan overdragen aan een persoon, firma of bedrijf en kan enige of alle verplichtingen uit elk deel van het Contract uitbesteden.

15. OVERMACHT

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de datum van levering uit te stellen of het contract te annuleren of het volume van de door de klant bestelde goederen te verminderen (zonder aansprakelijkheid jegens de klant) als het wordt belet of vertraagd in de uitvoering van zijn zaken als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van de Onderneming, inclusief, zonder beperking, overmacht, overheidsacties, oorlogs- of nationale noodsituaties, terroristische aanslagen, protesten, oproer, burgerlijke opschudding, brand, explosie, overstroming, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot het personeel van beide partijen), of beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van voldoende of geschikte materialen.

16. ALGEMEEN

16.1 Elk recht of rechtsmiddel van de Onderneming uit hoofde van het Contract doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van het Bedrijf, al dan niet onder het Contract.

16.2
Indien een bepaling van het Contract door een rechter, tribunaal of bestuursorgaan van een bevoegde jurisdictie als volledig of gedeeltelijk niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, zal het, voor zover deze niet-afdwingbaarheid of onredelijkheid als scheidbaar worden beschouwd, en de overige bepalingen van het Contract en de rest van dergelijke bepalingen blijft onverminderd van kracht.

16.3
Elke vrijstelling door het Bedrijf van een schending van of een verzuim door een bepaling in het Contract door de Klant, wordt niet beschouwd als een vrijstelling van een daaropvolgende schending of verzuim en doet op geen enkele manier afbreuk aan de andere voorwaarden van het Contract.

16.4
De contractpartijen hebben niet het voornemen dat enige voorwaarde van het Contract kan worden afgedwongen middels de Contractwet (Rechten van derde partijen) uit 1999 door een persoon die geen partij is in het contract.

16.5
De ​​vorming, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van het Contract worden beheerst door Engels recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Euromixers Ltd. 2009

Start typing and press Enter to search